નાનપણ થી મને વાર્તાઓ અને નવલકથાઓ વાંચવા નો અને લખવાની ખુબજ શોખ છે . અને અભ્યાસ માં 11- 12 સાયન્સ .