નાનપણ થી મને વાર્તાઓ અને નવલકથાઓ વાંચવા નો અને લખવાની ખુબજ શોખ છે . અને હજુ પણ પુસ્તકો થી લગાવ છે..