જન્મ.29/12/2000 જન્મ સ્થળ: ગુજરાત નું નાનું એવું ગામ ધાખા પિતાનું નામ મફાજી કેસર સિંહ રાજપૂત માતાનું નામ : દરિયા બેન રાજપુત અભ્યાસ: ધોરણ 12 સુધી लेखक :ऐतिहासिक : हॉरर स्टोरी: जीवन चरित्र :लेख : इत्यादि:

  • 2.9k
  • 1.5k
  • 1.2k
  • 1.1k
  • 1.3k
  • 1.3k
  • 1.3k
  • (12)
  • 3.2k
  • 1.6k
  • 2.2k