જીવન માં જે મળ્યું એણે વધાવીને જીંદગી જીવતા શીખ્યું છે. હર એક પરિસ્થિતિ નાં હિસાબે મે ઢળતા શીખ્યું છે. જીવન ને હમેંશા એક હકારત્મક વલણ થી જોતાં શીખ્યું છે. મેં જીવન ને હમેંશા હસતાં ખેલતાં બાળક ની જેમ જીવતાં શીખ્યું છે. *

  • 1.6k
  • 3.9k
  • 3.6k
  • (11)
  • 3.2k
  • 3.2k
  • 4k
  • 3.2k
  • 3.4k
  • 2.9k
  • 3k