દિલની વાત મા દિલગીરી ન હોય.

    • 329
    • 351
    • (17)
    • 662
    • 617