સાહિત્યનો વિદ્યાર્થી. હું કોઈ સાહિત્યકાર નથી અને મેં એની યોગ્ય પદ્ધતિથી ટ્રેનિંગ લેવી જોઈએ એ પણ લીધી નથી. હા ! હું પ્રયત્ન જરૂર કરી રહ્યો છું કે એ બધી કળા શીખું. તેનો અભ્યાસ કરવાનો પ્રયત્ન સતત કરું છું. બસ! મારી અંદર ઉઠતા અલગ અલગ ભાવનાઓના સ્પંદનોને ઝીલવાના માધ્યમ તરીકે હું લેખન ને જોઉં છું. એ જ સ્પંદનો જે હું અનુભવું છું એનો અનુભવ વાંચનાર ને થાય તો મારો લખવાનો પ્રયત્ન સફળ થયો એમ હું સ્પષ્ટપણે માનું છું.

  • 767
  • 880
  • 2.4k
  • 896
  • (18)
  • 1.2k
  • (15)
  • 2.2k
  • (51)
  • 2.1k
  • (23)
  • 2.3k
  • (18)
  • 1.4k