હું સાહિત્ય નહિ પણ માનવીય લાગણીઓની ભાષા લખું છું.હું આજુબાજુ જોયેલાં પ્રસંગોને થોડાં કલ્પનાઓનાં રંગ આપી વાર્તારૂપે લખવાનો પ્રયત્ન કરું છું.બસ સાથ જોઈએ આપ સૌ નો.

  • 238
  • (12)
  • 360
  • 338
  • 538
  • (12)
  • 2.3k
  • 741
  • 464
  • 555
  • 491
  • (13)
  • 782