હું મહેશ કળથીયા, મારા જીવનના વિવિધ અનુભવના આધારે, મને થયેલા અનુભવોને ટૂંકી વાર્તા રૂપે રજુ કરવાનો પ્રયાસ કરું છું. જો આપને મારા અનુભવમાંથી કૈઈક શીખવા મળે અને આપ જીવનમાં આગળ વધો. આપણા પ્રતિભાવ કોમેન્ટમાં જણાવશોજી .

    • 938
    • 1.4k