હું શબ્દોમાં હૈયાની લાગણી ચીતરુ છું.-મનન

  • (0)
  • 21
  • (3)
  • 43
  • (9)
  • 255