મન માં સ્ફુરતા વિચારો ને...શબ્દો ના આવરણ થકી... પંક્તિ દ્વારા રજુઆત...!!!

    • 1.1k
    • 964