વાતો ને વાર્તા માં ઢાળી વાંચક સુધી પહોંચાડી શકું છું. સામાજિક માનસિક અસંતુલન ને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ

  • 228
  • 48
  • 122
  • (44)
  • 424
  • (33)
  • 622
  • 393
  • (26)
  • 677
  • (15)
  • 388
  • (12)
  • 329
  • 2.5k