વાતો ને વાર્તા માં ઢાળી વાંચક સુધી પહોંચાડી શકું છું. સામાજિક માનસિક અસંતુલન ને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ

  • 739
  • (23)
  • 1.1k
  • 779
  • 1.6k
  • 1k
  • 728
  • 775
  • (47)
  • 1.1k
  • (34)
  • 1.3k
  • 914