વાતો ને વાર્તા માં ઢાળી વાંચક સુધી પહોંચાડી શકું છું. સામાજિક માનસિક અસંતુલન ને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ

  • 665
  • (23)
  • 990
  • 707
  • 1.4k
  • 910
  • 624
  • 697
  • (46)
  • 962
  • (33)
  • 1.2k
  • 836