વાતો ને વાર્તા માં ઢાળી વાંચક સુધી પહોંચાડી શકું છું. સામાજિક માનસિક અસંતુલન ને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ

  • 841
  • (23)
  • 1.2k
  • 863
  • 2k
  • 1.1k
  • 838
  • 873
  • (47)
  • 1.2k
  • (34)
  • 1.4k
  • 1k