વાતો ને વાર્તા માં ઢાળી વાંચક સુધી પહોંચાડી શકું છું. સામાજિક માનસિક અસંતુલન ને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ

  • 543
  • (23)
  • 878
  • 537
  • 864
  • 656
  • 458
  • 593
  • (46)
  • 738
  • (33)
  • 991
  • 694