વાતો ને વાર્તા માં ઢાળી વાંચક સુધી પહોંચાડી શકું છું. સામાજિક માનસિક અસંતુલન ને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ

  • 450
  • (23)
  • 822
  • 426
  • 536
  • 549
  • 355
  • 519
  • (46)
  • 664
  • (33)
  • 904
  • 624