વાતો ને વાર્તા માં ઢાળી વાંચક સુધી પહોંચાડી શકું છું. સામાજિક માનસિક અસંતુલન ને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ

  • 603
  • (23)
  • 942
  • 647
  • 1.1k
  • 790
  • 550
  • 651
  • (46)
  • 878
  • (33)
  • 1.1k
  • 794