વાતો ને વાર્તા માં ઢાળી વાંચક સુધી પહોંચાડી શકું છું. સામાજિક માનસિક અસંતુલન ને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ

  • 448
  • (23)
  • 820
  • 422
  • 535
  • 548
  • 353
  • 517
  • (46)
  • 661
  • (33)
  • 901
  • 623