વાતો ને વાર્તા માં ઢાળી વાંચક સુધી પહોંચાડી શકું છું. સામાજિક માનસિક અસંતુલન ને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ

  • 701
  • (23)
  • 1k
  • 749
  • 1.5k
  • 952
  • 672
  • 739
  • (46)
  • 1k
  • (33)
  • 1.2k
  • 874