વાતો ને વાર્તા માં ઢાળી વાંચક સુધી પહોંચાડી શકું છું. સામાજિક માનસિક અસંતુલન ને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ

  • 603
  • (23)
  • 930
  • 633
  • 1.1k
  • 782
  • 546
  • 649
  • (46)
  • 876
  • (33)
  • 1.1k
  • 788