વાતો ને વાર્તા માં ઢાળી વાંચક સુધી પહોંચાડી શકું છું. સામાજિક માનસિક અસંતુલન ને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ

  • (17)
  • 153
  • (13)
  • 145
  • (16)
  • 195
  • (11)
  • 153
  • (16)
  • 226
  • (17)
  • 181
  • (26)
  • 227
  • (12)
  • 125
  • (10)
  • 153
  • (12)
  • 122