વાતો ને વાર્તા માં ઢાળી વાંચક સુધી પહોંચાડી શકું છું. સામાજિક માનસિક અસંતુલન ને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ

  • (13)
  • 138
  • (12)
  • 150
  • (13)
  • 197
  • (22)
  • 198
  • (35)
  • 280
  • (39)
  • 347
  • (42)
  • 387
  • (21)
  • 167
  • (47)
  • 626
  • (10)
  • 147