જીવન જીવવાનું હોય પસાર કરવાનું ના હોય.

    • (19)
    • 828