જીંદગી ની દરેક ક્ષણ ને મન ભરી ને માણો. વર્તમાનમાં જીવો. મન કહે એ કરો. માતા-પિતા ની સેવા કરો.કુદરતને ભરપૂર માણો.

  • (15)
  • 4k
  • 4.6k
  • (14)
  • 5.4k
  • (25)
  • 5.1k