જીંદગી ની દરેક ક્ષણ ને મન ભરી ને માણો. વર્તમાનમાં જીવો. મન કહે એ કરો. માતા-પિતા ની સેવા કરો.કુદરતને ભરપૂર માણો.

  • (13)
  • 1.9k
  • 2.1k
  • 2.5k
  • (24)
  • 2.8k