જીંદગી ની દરેક ક્ષણ ને મન ભરી ને માણો. વર્તમાનમાં જીવો. મન કહે એ કરો. માતા-પિતા ની સેવા કરો.કુદરતને ભરપૂર માણો.

    • 1.2k
    • 1.1k
    • 1.2k
    • (22)
    • 1.7k