જીંદગી ની દરેક ક્ષણ ને મન ભરી ને માણો. વર્તમાનમાં જીવો. મન કહે એ કરો. માતા-પિતા ની સેવા કરો.કુદરતને ભરપૂર માણો.

  • (14)
  • 3.2k
  • 3.7k
  • (14)
  • 4.4k
  • (24)
  • 4.2k