જીંદગી ની દરેક ક્ષણ ને મન ભરી ને માણો. વર્તમાનમાં જીવો. મન કહે એ કરો. માતા-પિતા ની સેવા કરો.કુદરતને ભરપૂર માણો.

  • (8)
  • 1k
  • (7)
  • 786
  • (7)
  • 869
  • (22)
  • 1.5k