હું સરકારી કર્મચારી છું. પતિ તથા એક પુત્રીનો પરિવાર છે. હું અનુભવથી ઘણું શીખી છું. નોકરી બાળક અને ઘર વચ્ચે હારી જવા કરતા આગળ ઘણું નવું શીખવાની ઇચ્છા છે.