સ્વાગત ! સ્વાગત છે આપનું, અહીં આ શબ્દો ની શોધ માં ! લાગણીએ રચ્યું છે અહીં કાપડું, કંડોરવા કલમ ને સાથ માં ...... ️ Nehal kothadiya

  • (20)
  • 473
  • 498
  • 394
  • (58)
  • 1.2k
  • (21)
  • 558