સબંધો વિશે વધારે હું જાણતો નથી,પણ હા મને મળ્યા પછી કોઈ મને ભૂલી જાય એ વાત હું માનતો નથી.

  • (33)
  • 1.7k
  • (71)
  • 1.1k
  • (162)
  • 2.4k