સબંધો વિશે વધારે હું જાણતો નથી,પણ હા મને મળ્યા પછી કોઈ મને ભૂલી જાય એ વાત હું માનતો નથી.

  • (26)
  • 2.5k
  • (21)
  • 2.1k
  • (47)
  • 5.9k
  • (80)
  • 3.5k
  • (175)
  • 7.4k