સબંધો વિશે વધારે હું જાણતો નથી,પણ હા મને મળ્યા પછી કોઈ મને ભૂલી જાય એ વાત હું માનતો નથી.

  • (22)
  • 303
  • (18)
  • 548
  • (45)
  • 1.9k
  • (79)
  • 1.3k
  • (173)
  • 2.6k