સબંધો વિશે વધારે હું જાણતો નથી,પણ હા મને મળ્યા પછી કોઈ મને ભૂલી જાય એ વાત હું માનતો નથી.

  • (25)
  • 1.3k
  • (21)
  • 1.4k
  • (47)
  • 3.7k
  • (80)
  • 2.2k
  • (175)
  • 4.8k