સબંધો વિશે વધારે હું જાણતો નથી,પણ હા મને મળ્યા પછી કોઈ મને ભૂલી જાય એ વાત હું માનતો નથી.

  • (24)
  • 712
  • (20)
  • 842
  • (46)
  • 2.4k
  • (80)
  • 1.5k
  • (175)
  • 3.2k