પહેલા ટ્રાવેલીગ નો બહુ જ શોખ હતો એટલે દશ વરસ ભરપુર ટ્રાવેલીગ કર્યુ ટ્રાવેલ કંપની મા એસ્કોર્ટ તરીકે અને પછી અચાનક જ બધૌ અનુભવ કાગળ ઉપર ઉતરવા લાગ્યો. રાઝ કે રાઝ .

  • 294
  • (12)
  • 346
  • 316
  • (13)
  • 406
  • 366
  • 392
  • 88
  • 386
  • (13)
  • 440