દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું... આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ ચોક્કસ આપજો.

  • (194)
  • 1.8k
  • (162)
  • 1.4k
  • (167)
  • 1.5k
  • (156)
  • 1.5k
  • (147)
  • 1.4k
  • (156)
  • 1.5k
  • (68)
  • 824
  • (159)
  • 1.6k
  • (65)
  • 900
  • (156)
  • 1.5k