દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું... આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ ચોક્કસ આપજો.

  • (50)
  • 412
  • (48)
  • 863
  • (44)
  • 1k
  • (42)
  • 1.4k
  • (45)
  • 1.6k
  • (56)
  • 1.7k
  • (54)
  • 1.9k
  • (82)
  • 3.2k
  • (100)
  • 2.2k
  • (37)
  • 1.4k