દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું...આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ આપજો..

  • (39)
  • 274
  • (94)
  • 830
  • (94)
  • 799
  • (37)
  • 245
  • (105)
  • 1.2k
  • (74)
  • 648
  • (67)
  • 527
  • (92)
  • 1.2k
  • (64)
  • 553
  • (71)
  • 558