દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું...આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ આપજો..

  • (128)
  • 0.9k
  • (105)
  • 1k
  • (68)
  • 618
  • (147)
  • 1.4k
  • (136)
  • 1.2k
  • (117)
  • 1.3k
  • (140)
  • 1.3k
  • (136)
  • 1.2k
  • (113)
  • 1.4k
  • (137)
  • 1.4k