×

દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું...આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ આપજો..

  • (55)
  • 316
  • (51)
  • 364
  • (52)
  • 365
  • (65)
  • 394
  • (70)
  • 448
  • (70)
  • 352
  • (84)
  • 491
  • (76)
  • 425
  • (73)
  • 399
  • (98)
  • 684