×

દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું...આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ આપજો..

  • (74)
  • 366
  • (78)
  • 409
  • (99)
  • 440
  • (94)
  • 441
  • (88)
  • 476
  • (101)
  • 497
  • (100)
  • 502
  • (102)
  • 570
  • (91)
  • 516
  • (100)
  • 528