નજર જ ઘાયલ કરે છે,તો શબ્દ શું કરવાના.

  • 342
  • 458
  • 1k
  • (44)
  • 2k
  • (20)
  • 1.2k
  • (31)
  • 976