ક્ષણે-ક્ષણે તુજને મુજમાં ભરી લઉં છું આમ જ સ્મરણ સંગ વિસ્તરી લઉં છું જયારે -જયારે આંખ ઉભરાય છે ને તારી યાદમાં, આંખોને બંધ કરી લઉં છુ.

  • (15)
  • 400
  • (15)
  • 457
  • (22)
  • 466
  • (20)
  • 428
  • (41)
  • 734
  • (29)
  • 545
  • (27)
  • 532