ક્ષણે-ક્ષણે તુજને મુજમાં ભરી લઉં છું આમ જ સ્મરણ સંગ વિસ્તરી લઉં છું જયારે -જયારે આંખ ઉભરાય છે ને તારી યાદમાં, આંખોને બંધ કરી લઉં છુ.

  • (15)
  • 530
  • (16)
  • 839
  • (22)
  • 692
  • (20)
  • 618
  • (41)
  • 990
  • (30)
  • 913
  • (27)
  • 716