ક્ષણે-ક્ષણે તુજને મુજમાં ભરી લઉં છું આમ જ સ્મરણ સંગ વિસ્તરી લઉં છું જયારે -જયારે આંખ ઉભરાય છે ને તારી યાદમાં, આંખોને બંધ કરી લઉં છુ.

  • (15)
  • 428
  • (15)
  • 523
  • (22)
  • 502
  • (20)
  • 474
  • (41)
  • 762
  • (29)
  • 589
  • (27)
  • 586