ક્ષણે-ક્ષણે તુજને મુજમાં ભરી લઉં છું આમ જ સ્મરણ સંગ વિસ્તરી લઉં છું જયારે -જયારે આંખ ઉભરાય છે ને તારી યાદમાં, આંખોને બંધ કરી લઉં છુ.

  • (14)
  • 249
  • (15)
  • 188
  • (22)
  • 302
  • (20)
  • 273
  • (41)
  • 483
  • (29)
  • 367
  • (27)
  • 315