×

કોઈ એક સારી વાર્તા પાછળ બહુ બધાં ખરાબ નિર્ણય હોય છે.......મારી કન્યા રાશી, પરન્તુ મને લુંટેરા બહુ જ ગમે...મતલબ કે દિલ નાં લુંટેરા.(pairate of heart). ઉર્ફ નામ - pritu અભ્યાસ-B.E.(ic), શોખ- લખવું અને વાંચવું.

  • (47)
  • 373
  • (67)
  • 564
  • (79)
  • 0.9k
  • (62)
  • 448
  • (84)
  • 775
  • (74)
  • 600
  • (87)
  • 721
  • (81)
  • 570
  • (91)
  • 848
  • (90)
  • 783