કોઈ એક સારી વાર્તા પાછળ બહુ બધાં ખરાબ નિર્ણય હોય છે.......મારી કન્યા રાશી, પરન્તુ મને લુંટેરા બહુ જ ગમે...મતલબ કે દિલ નાં લુંટેરા.(pairate of heart). ઉર્ફ નામ - pritu અભ્યાસ-B.E.(ic), શોખ- લખવું અને વાંચવું.

  • (28)
  • 1.9k
  • (22)
  • 960
  • (26)
  • 1.1k
  • (24)
  • 992
  • (23)
  • 1.1k
  • (25)
  • 1.9k
  • (21)
  • 927
  • (23)
  • 1.2k
  • (29)
  • 1.3k
  • (19)
  • 1.3k