કોઈ એક સારી વાર્તા પાછળ બહુ બધાં ખરાબ નિર્ણય હોય છે.......મારી કન્યા રાશી, પરન્તુ મને લુંટેરા બહુ જ ગમે...મતલબ કે દિલ નાં લુંટેરા.(pairate of heart). ઉર્ફ નામ - pritu અભ્યાસ-B.E.(ic), શોખ- લખવું અને વાંચવું.

  • (65)
  • 1.1k
  • (66)
  • 650
  • (76)
  • 672
  • (111)
  • 2.3k
  • (69)
  • 533
  • (97)
  • 0.9k
  • (80)
  • 685
  • (97)
  • 843
  • (87)
  • 628
  • (102)
  • 0.9k