કોઈ એક સારી વાર્તા પાછળ બહુ બધાં ખરાબ નિર્ણય હોય છે.......મારી કન્યા રાશી, પરન્તુ મને લુંટેરા બહુ જ ગમે...મતલબ કે દિલ નાં લુંટેરા.(pairate of heart). ઉર્ફ નામ - pritu અભ્યાસ-B.E.(ic), શોખ- લખવું અને વાંચવું.

  • (20)
  • 418
  • (25)
  • 678
  • (23)
  • 598
  • (23)
  • 704
  • (24)
  • 1.4k
  • (20)
  • 559
  • (23)
  • 681
  • (28)
  • 855
  • (19)
  • 885
  • (26)
  • 1.1k