×

કોઈ એક સારી વાર્તા પાછળ બહુ બધાં ખરાબ નિર્ણય હોય છે.......મારી કન્યા રાશી, પરન્તુ મને લુંટેરા બહુ જ ગમે...મતલબ કે દિલ નાં લુંટેરા.(pairate of heart). ઉર્ફ નામ - pritu અભ્યાસ-B.E.(ic), શોખ- લખવું અને વાંચવું.

  • (48)
  • 362
  • (63)
  • 518
  • (74)
  • 616
  • (84)
  • 1.2k
  • (67)
  • 485
  • (87)
  • 798
  • (78)
  • 628
  • (89)
  • 737
  • (85)
  • 591
  • (93)
  • 855