કોઈ એક સારી વાર્તા પાછળ બહુ બધાં ખરાબ નિર્ણય હોય છે.......મારી કન્યા રાશી, પરન્તુ મને લુંટેરા બહુ જ ગમે...મતલબ કે દિલ નાં લુંટેરા.(pairate of heart). ઉર્ફ નામ - pritu અભ્યાસ-B.E.(ic), શોખ- લખવું અને વાંચવું.

  • (18)
  • 1.2k
  • (19)
  • 423
  • (22)
  • 565
  • (27)
  • 746
  • (19)
  • 778
  • (26)
  • 1k
  • (72)
  • 1.7k
  • (68)
  • 1.2k
  • (77)
  • 1.2k
  • (127)
  • 3.4k