કોઈ એક સારી વાર્તા પાછળ બહુ બધાં ખરાબ નિર્ણય હોય છે.......મારી કન્યા રાશી, પરન્તુ મને લુંટેરા બહુ જ ગમે...મતલબ કે દિલ નાં લુંટેરા.(pairate of heart). ઉર્ફ નામ - pritu અભ્યાસ-B.E.(ic), શોખ- લખવું અને વાંચવું.

  • (27)
  • 1.5k
  • (22)
  • 798
  • (26)
  • 974
  • (24)
  • 858
  • (23)
  • 956
  • (25)
  • 1.8k
  • (21)
  • 769
  • (23)
  • 941
  • (29)
  • 1.1k
  • (19)
  • 1.1k