ભટકેલો માણસ છું , ભટકતા ભટકતા માતૃભારતી એપમાં આવી ગયો.લખવાનું ચાલુ કર્યુ.તેમાં વાંચકોનો સાથ મળી ગયો એટલે કલમ ચાલવા લાગી. કલમનો સાથ અને વાંચક નો સાથ પછી જોઇએ બીજું.બિન્દાસ્ત માણસ.

  • (31)
  • 1.8k
  • (12)
  • 554
  • (28)
  • 1.5k
  • (32)
  • 1.7k
  • (40)
  • 774
  • (35)
  • 706
  • (28)
  • 678
  • (46)
  • 992
  • (42)
  • 884
  • (33)
  • 750