ભટકેલો માણસ છું , ભટકતા ભટકતા માતૃભારતી એપમાં આવી ગયો.લખવાનું ચાલુ કર્યુ.તેમાં વાંચકોનો સાથ મળી ગયો એટલે કલમ ચાલવા લાગી. કલમનો સાથ અને વાંચક નો સાથ પછી જોઇએ બીજું.બિન્દાસ્ત માણસ.

  • (21)
  • 303
  • (28)
  • 447
  • (39)
  • 338
  • (35)
  • 346
  • (28)
  • 362
  • (45)
  • 566
  • (41)
  • 486
  • (32)
  • 394
  • (37)
  • 512
  • (32)
  • 518