હું કોઇ લેખક નથી ,શીખનારો એક વ્યકિત છું,જેની પાસે થી શીખવા મળે તે શીખી લવ છું.મને લખવાનો શોખ છે.હું લખું છું.કેવું લખું એ તમે જ જાણો છો.બને તેટલું સારુ લખવાનો પ્રયત્ન કરુ છું.

  • (13)
  • 434
  • 182
  • 342
  • 490
  • 520
  • 646
  • 634
  • 558
  • (15)
  • 1.1k
  • 716