" ચિત્ર એ મૂંગી કવિતા છે અને કવિતા એ બોલતું ચિત્ર છે. "- જી. ઈ. લેસીંગ્ટન.

  • (21)
  • 2.5k
  • (27)
  • 8.7k
  • (25)
  • 2.8k
  • (20)
  • 3k
  • (31)
  • 3k
  • (23)
  • 2.7k
  • (24)
  • 5.1k
  • (19)
  • 4.5k
  • (28)
  • 7.2k
  • (22)
  • 2.8k