" ચિત્ર એ મૂંગી કવિતા છે અને કવિતા એ બોલતું ચિત્ર છે. "- જી. ઈ. લેસીંગ્ટન. insta id @rohiniraahi1

  • (20)
  • 492
  • (30)
  • 789
  • (33)
  • 1.1k
  • (43)
  • 1.4k
  • (43)
  • 1.4k
  • (36)
  • 1.3k