" ચિત્ર એ મૂંગી કવિતા છે અને કવિતા એ બોલતું ચિત્ર છે. "- જી. ઈ. લેસીંગ્ટન.

  • (15)
  • 392
  • (15)
  • 678
  • (23)
  • 636
  • (20)
  • 704
  • (31)
  • 920
  • (22)
  • 1k
  • (23)
  • 722
  • (19)
  • 736
  • (28)
  • 1.1k
  • (21)
  • 676