" ચિત્ર એ મૂંગી કવિતા છે અને કવિતા એ બોલતું ચિત્ર છે. "- જી. ઈ. લેસીંગ્ટન.

  • (11)
  • 266
  • (18)
  • 456
  • (19)
  • 564
  • (31)
  • 776
  • (27)
  • 590
  • (34)
  • 1.2k
  • (35)
  • 1.2k
  • (28)
  • 1.3k
  • (33)
  • 1.5k
  • (36)
  • 1.9k