યાદવ પાર્થ

યાદવ પાર્થ Matrubharti Verified

@parth6606

(171)

17

15.8k

43.6k

About You

લખવુ એટલે મૃત્યુ થી જીવન તરફ પાછુ જવુ....

  • 2.1k
  • 1.7k
  • 2.1k
  • 2.2k
  • 3.8k
  • (12)
  • 4.3k
  • (16)
  • 3.3k