અસીતો (curse to serve) યાદવ પાર્થ દ્વારા Thriller માં ગુજરાતી પીડીએફ