Patel Viral

Patel Viral

@patel_viral

(20)

7

6.8k

16.2k

About You

મારા શબ્દો જ મારી તાકાત છે પણ જીવન ની દરેક પળ મને મારા શબ્દોથી છુપાવે છે.હું પ્રયત્ન કરીશ કે મારી દરેક સમજણ તમારા હૃદયને સ્પર્શી શકે.