મારુ નામ ડો. કિંજલ કાપડિયા છે. હુ ફિઝિયોથેરપિસ્ટ છુ. નાનપણથી ગઝલ અને નવલકથા લખવાનો બહુ શોખ છે. આ મારી પહેલી નવલકથા છે, જે વાચકો ને ગમે એવી ઈચ્છા રાખુ છુ..

  • 1.4k
  • 1.2k
  • 1.3k
  • 1.6k
  • 2.1k
  • 1.5k
  • 2.1k
  • (11)
  • 1.9k
  • 2k
  • (12)
  • 2.1k