પુર્વી

પુર્વી Matrubharti Verified

@purviraval1172

(64)

15

24.3k

68.1k

About You

Read latest episodes of my novel on Pratilipi

  • 388
  • 25.3k
  • 19.6k
  • 1.9k
  • 2k
  • 1.6k
  • 1.8k
  • 1.8k
  • 1.7k
  • 1.9k