પુર્વી

પુર્વી Matrubharti Verified

@purviraval1172

(66)

15

29k

79.3k

About You

Read latest episodes of my novel on Pratilipi

  • 696
  • (11)
  • 30.1k
  • 23.9k
  • 2k
  • 1.8k
  • 2.9k
  • 2k
  • 2.3k