જાતે કમાણી કરીને ખાય ઈ આ સિંહ ની જાત ભૂખ્યા રહે પણ ખડ નો ખાય ઈ આ સિંહ ની જાત..

  • (15)
  • 173
  • (8)
  • 178
  • (34)
  • 617
  • (41)
  • 777