હુ તારો લીધેલો શ્વાસ છુ, તારા હદયમા ગુન્ગળાય રહેલી વાત છુ.

    • (5)
    • 55
    • (2)
    • 63