હું મને ક્રિએટીવ હાર્ટીસ્ટ તરીકે ઓળખાવાનું પસંદ કરીશ.... રેઇની રોમાન્સ સાથે શરુ થયેલો આ શબ્દસેતુ આજીવન જળવાઇ રહેશે તેવી આશા રાખું છું. Mob no. - 88666 09807 Email id - rravivirr@gmail.com

  • (85)
  • 1.7k
  • (66)
  • 808
  • (71)
  • 801
  • (71)
  • 691
  • (64)
  • 722
  • (65)
  • 695
  • (66)
  • 775
  • (76)
  • 764
  • (66)
  • 855
  • (72)
  • 714