હું મને ક્રિએટીવ હાર્ટીસ્ટ તરીકે ઓળખાવાનું પસંદ કરીશ.... રેઇની રોમાન્સ સાથે શરુ થયેલો આ શબ્દસેતુ આજીવન જળવાઇ રહેશે તેવી આશા રાખું છું. Mob no. - 88666 09807 Email id - rravivirr@gmail.com

  • (87)
  • 1.8k
  • (66)
  • 844
  • (71)
  • 820
  • (71)
  • 718
  • (64)
  • 739
  • (65)
  • 718
  • (66)
  • 837
  • (76)
  • 820
  • (66)
  • 879
  • (72)
  • 727