હું પોતે જ શું લખીશ હવે મારા વિશે, ઘણાય શબ્દો છે કક્કા-બારાખડીમાં, જોડી લો તમતમારે. અને એટલું પૂરતું ના હોય તો થોડોક વાંચો મને, ખરું કહું છું, સમજાઈ જઈશ. સાવ અઘરો પણ નથી હું.

  • (13)
  • 342
  • 340
  • 456
  • 460
  • (15)
  • 524
  • 481
  • 762
  • (13)
  • 931
  • (12)
  • 852
  • (17)
  • 1.2k