હું પોતે જ શું લખીશ હવે મારા વિશે, ઘણાય શબ્દો છે કક્કા-બારાખડીમાં, જોડી લો તમતમારે. અને એટલું પૂરતું ના હોય તો થોડોક વાંચો મને, ખરું કહું છું, સમજાઈ જઈશ. સાવ અઘરો પણ નથી હું.

  • (12)
  • 145
  • (7)
  • 149
  • (10)
  • 156
  • (13)
  • 189
  • (12)
  • 175
  • (17)
  • 252
  • (25)
  • 385