હું પોતે જ શું લખીશ હવે મારા વિશે, ઘણાય શબ્દો છે કક્કા-બારાખડીમાં, જોડી લો તમતમારે. અને એટલું પૂરતું ના હોય તો થોડોક વાંચો મને, ખરું કહું છું, સમજાઈ જઈશ. સાવ અઘરો પણ નથી હું.

  • 603
  • (17)
  • 484
  • (12)
  • 432
  • 558
  • 589
  • (18)
  • 714
  • 637
  • 913
  • (13)
  • 1.1k
  • (13)
  • 991