×

હું પોતે જ શું લખીશ હવે મારા વિશે, ઘણાય શબ્દો છે કક્કા-બારાખડીમાં, જોડી લો તમતમારે. અને એટલું પૂરતું ના હોય તો થોડોક વાંચો મને, ખરું કહું છું, સમજાઈ જઈશ. સાવ અઘરો પણ નથી હું.

  • (9)
  • 68
  • (6)
  • 68
  • (10)
  • 104
  • (13)
  • 133
  • (12)
  • 109
  • (17)
  • 166
  • (24)
  • 270