હું પોતે જ શું લખીશ હવે મારા વિશે, ઘણાય શબ્દો છે કક્કા-બારાખડીમાં, જોડી લો તમતમારે. અને એટલું પૂરતું ના હોય તો થોડોક વાંચો મને, ખરું કહું છું, સમજાઈ જઈશ. સાવ અઘરો પણ નથી હું.

  • (12)
  • 148
  • (7)
  • 154
  • (10)
  • 160
  • (13)
  • 193
  • (12)
  • 179
  • (17)
  • 262
  • (25)
  • 394