હું પોતે જ શું લખીશ હવે મારા વિશે, ઘણાય શબ્દો છે કક્કા-બારાખડીમાં, જોડી લો તમતમારે. અને એટલું પૂરતું ના હોય તો થોડોક વાંચો મને, ખરું કહું છું, સમજાઈ જઈશ. સાવ અઘરો પણ નથી હું.

  • (11)
  • 99
  • (7)
  • 100
  • (10)
  • 116
  • (13)
  • 146
  • (12)
  • 136
  • (17)
  • 200
  • (25)
  • 316