ગમી જાય એવી ગઝલ છુ, મળી જાય એવી મંજલ છુ, ફરી જાય એવી કિસમત છુ, ખટકી જાય એવી કલમ છુ... Instagram Id @rhythm_of_heart_Zindgiii

  • (24)
  • 542
  • (31)
  • 1k
  • (29)
  • 794
  • (31)
  • 1.1k
  • (40)
  • 1.6k
  • (42)
  • 1.6k
  • (39)
  • 1.4k
  • (34)
  • 1.6k
  • (36)
  • 1.9k
  • (51)
  • 3.2k