ગમી જાય એવી ગઝલ છુ, મળી જાય એવી મંજલ છુ, ફરી જાય એવી કિસમત છુ, ખટકી જાય એવી કલમ છુ... Instagram Id @rhythm_of_heart_Zindgiii

  • 960
  • (58)
  • 4.7k
  • (51)
  • 2.4k
  • (41)
  • 1.9k
  • (49)
  • 2.1k
  • (49)
  • 2.3k
  • (55)
  • 2.6k
  • (43)
  • 2k
  • (43)
  • 2k
  • (45)
  • 1.9k