હું કાંઈપણ કરું એ માત્ર મારા માટે એટલેકે જાત માટે અને જે મારા પોતાના છે એમના માટે કરું છું. એટલે કહી શકાય કે મારી ખુશી માટે જ કરું છું. મને ખુશ જોઈ ખુશ થનારની કોઈ કમી નથી એટલેજ ખુશ થઈ આ જીવન ખુશી ને સમર્પિત કરું છું. દુખો અને વિહ્વળતા તો જીવનનો હિસ્સો છે પણ એની સામે હામ ભીડવી છે અને એને હરાવતા ને લડતાં અંતિમ શ્વાસ ખુશીથી ભરવો છે. આ જ મારે મન મોક્ષ અને એના માટે મારે બધુંજ કરી છૂટવું છે. સદા ખુશ રહો...સદા જીવંત રહો...જય શ્રી કૃષ્ણ...

  • (28)
  • 266
  • (30)
  • 290
  • (28)
  • 286
  • (32)
  • 284
  • (29)
  • 290
  • (33)
  • 300
  • (29)
  • 291
  • (36)
  • 330
  • (40)
  • 309
  • (34)
  • 287