વ્યવસાયે તો હું એક પ્રાથમિક શિક્ષક છું. વાંચનનો મને ખુબ જ શોખ છે.

  • (291)
  • 5.7k
  • (171)
  • 6k
  • (146)
  • 5.3k
  • (143)
  • 4.9k
  • (142)
  • 4.8k
  • (131)
  • 4.9k
  • (136)
  • 4.9k
  • (140)
  • 5k
  • (149)
  • 5.3k
  • (140)
  • 5.3k