વ્યવસાયે તો હું એક પ્રાથમિક શિક્ષક છું. વાંચનનો મને ખુબ જ શોખ છે.

  • (288)
  • 5.3k
  • (169)
  • 5.6k
  • (145)
  • 5k
  • (142)
  • 4.6k
  • (140)
  • 4.6k
  • (129)
  • 4.6k
  • (135)
  • 4.6k
  • (139)
  • 4.6k
  • (148)
  • 5k
  • (40)
  • 5.9k