વ્યવસાયે તો હું એક પ્રાથમિક શિક્ષક છું. વાંચનનો મને ખુબ જ શોખ છે.

  • (350)
  • 7.7k
  • (179)
  • 7.3k
  • (152)
  • 6.5k
  • (149)
  • 6k
  • (150)
  • 5.8k
  • (137)
  • 5.9k
  • (142)
  • 5.8k
  • (146)
  • 5.9k
  • (156)
  • 6.3k
  • (146)
  • 6.2k