વ્યવસાયે તો હું એક પ્રાથમિક શિક્ષક છું. વાંચનનો મને ખુબ જ શોખ છે.

  • (371)
  • 8.2k
  • (183)
  • 7.7k
  • (155)
  • 6.8k
  • (153)
  • 6.5k
  • (155)
  • 6.2k
  • (140)
  • 6.3k
  • (146)
  • 6.1k
  • (151)
  • 6.2k
  • (160)
  • 6.7k
  • (152)
  • 6.6k