વ્યવસાયે તો હું એક પ્રાથમિક શિક્ષક છું. વાંચનનો મને ખુબ જ શોખ છે.

  • (108)
  • 4.8k
  • (71)
  • 4.4k
  • (73)
  • 3.7k
  • (67)
  • 4k
  • (74)
  • 4.2k
  • (72)
  • 3.5k
  • (50)
  • 3.2k
  • (71)
  • 4.3k
  • (70)
  • 3.6k
  • (73)
  • 3.6k