જિંદગીની પીચ ઉપર પરિસ્થિતિ રૂપે ગમે તેવા યોર્કર કે બાઉન્સર આવે, સચિન તેના સ્વભાવના બેટથી સિક્સર જ મારશે...