અલગારી માણસ જેના સપનાઓ જેની ઈચ્છાઓ જેના નાટકો જેની વાર્તાઓ જેની ટનીથી હમેશા લોકોએ પ્રેમ કર્યો છે.લખવા કરતાં લખવું એ મારા માટે વધારે મહત્વનુ છે.હાલ સુપરસ્ટાર નવલકથા લખતા નેટપ્રેક્ટિસ કરી રહયો છું..........

  • (96)
  • 1k
  • (94)
  • 789
  • (80)
  • 669
  • (103)
  • 897
  • (91)
  • 813
  • (101)
  • 831
  • (102)
  • 1k
  • (106)
  • 1.1k
  • (135)
  • 1.9k
  • (64)
  • 2k