ઓચિંતું કોઈ મને રસ્તે મળે ને કદીક ધીરેથી પૂછે કે કેમ છે,આપને તો કહીએ કે દરિયાશી મોજમાં ને ઉપરથી કુદરતની રહેમ છે.ધ્રુવ ભટ્ટની આ કવિતા જ બધું મારા વિશે કહી દે છે.

  • 482
  • 428
  • 498
  • 510
  • 858
  • 1.1k
  • (14)
  • 1.3k
  • (63)
  • 3.9k
  • (51)
  • 2.8k
  • (50)
  • 2.9k