દરેક પળ માણવા જેવી છે જો સમય ને પ્રેમ કરવા લાગો તો... 18 વર્ષ માણી ચુકી છું જિંદગીના હજી બધાં બહું બાકી છે જીવવા , પ્રેમ કરવાં... સમજો ખરેખર પ્રેમને તો એના જેટલું અદ્ભુત કંઈ જ નથી... ॐ卐ॐ મને મારા જ પ્રેમમાં પડવું ગમશે ) )

  • 596
  • 446
  • 454
  • (11)
  • 538
  • 564
  • (11)
  • 586
  • (12)
  • 916
  • (16)
  • 918
  • (13)
  • 584
  • (16)
  • 796