ખોવાયેલા જ રહો તમારી પોતાની દુનિયામાં કારણ કે બીજાની દુનિયામાં સ્થાન લેવું અઘરું છે... the._mansi_.23 just 18... सफर पर हूँ मेरे ख्वाब को चाहने जो लगी हूँ... ¤¤¤vive cada momento¤¤¤

  • 340
  • (13)
  • 634
  • 360
  • (14)
  • 580
  • (12)
  • 1.3k
  • (19)
  • 4.1k
  • (15)
  • 557
  • (19)
  • 528
  • (13)
  • 490
  • (15)
  • 528