આ તોફાની પરિંદા ની કહાની ને શાયરી વાંચી તો જોવો, ઘડીભર આ નાના પગલા ને માપી તો જોવો, જિંદગી એક જ વાર મળે છે જીવી લો, સમય ની માંગ છે બધે એકવાર આપી તો જોવો..........️

  • 319
  • 243
  • 244
  • 296
  • (11)
  • 255
  • 319
  • (14)
  • 439
  • (23)
  • 453