હું એક પઝલ છું. ક્યારેય પણ પ્રયત્ન ના કરતા આ પઝલ ને સોલ્વ કરવાની.

  • 58
  • 270
  • (11)
  • 1.8k
  • 764
  • 640
  • 564
  • 560
  • (12)
  • 1.6k
  • 674
  • 596