કોણ કહે છે કે વાંચવા લખવાની કોઈ ઉંમર હોય છે.હું માનુ છું વાંચવા લખવા માટે કોઈ ઉંમર નથી હોતી.કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ ઉંમરે કોઈ પણ સાહિત્ય વાંચી શકે છે અને લખી શકે છે બસ તેને ઈચ્છા હોવી જોઈએ.

  • 248
  • 608
  • 726
  • (20)
  • 3.8k
  • (31)
  • 4.1k
  • (29)
  • 2.9k
  • (45)
  • 3.1k
  • (47)
  • 3.6k
  • (59)
  • 3.7k
  • (94)
  • 2.5k