હું એક બિઝનેસમેન છું..હદયમાં રહેલી લાગણીઓને કલમ દ્વારા આકાર આપું છું..લખવું,વાંચવું, નવી નવી વાનગીઓ બનાવી, લોકોની સેવા કરવી, નવી ભાષાઓ શીખવી એ મારાં શોખ છે...આધ્યાત્મિક પુસ્તકોનું વાંચન કરવું તેના વિશે ગહન કરવું ગમે છે...

  • 350
  • 398
  • (20)
  • 958
  • 972
  • (13)
  • 872
  • (15)
  • 992
  • (14)
  • 688
  • (23)
  • 1.4k
  • (11)
  • 562
  • (14)
  • 902