જ્યારે તમે હસો તો કેટલા સુંદર લાગશો તે વિચારો થી તો જીવન રંગીન બની જાય ખુશ રેહવુ એ જીવન નું એક લક્ષણ છે પોતે ખુશ રહી બીજા ને ખુશ કરવા નું છે મારું કામ એટલે જ તો હેપ્પી છે મારું નામ

  • (28)
  • 2k
  • 1.5k
  • (12)
  • 1.7k
  • (72)
  • 3.4k
  • (13)
  • 679
  • (14)
  • 853
  • (19)
  • 3.5k
  • (25)
  • 1.7k
  • (37)
  • 1.1k
  • (13)
  • 797