જ્યારે તમે હસો તો કેટલા સુંદર લાગશો તે વિચારો થી તો જીવન રંગીન બની જાય ખુશ રેહવુ એ જીવન નું એક લક્ષણ છે પોતે ખુશ રહી બીજા ને ખુશ કરવા નું છે મારું કામ એટલે જ તો હેપ્પી છે મારું નામ

  • 3.3k
  • (12)
  • 2k
  • (29)
  • 3.1k
  • 2.8k
  • (12)
  • 3.9k
  • (73)
  • 4.9k
  • (13)
  • 1.8k
  • (14)
  • 1.5k
  • (19)
  • 7.8k
  • (25)
  • 2.7k