જ્યારે તમે હસો તો કેટલા સુંદર લાગશો તે વિચારો થી તો જીવન રંગીન બની જાય ખુશ રેહવુ એ જીવન નું એક લક્ષણ છે પોતે ખુશ રહી બીજા ને ખુશ કરવા નું છે મારું કામ એટલે જ તો હેપ્પી છે મારું નામ

  • (12)
  • 339
  • (34)
  • 623
  • (11)
  • 194
  • 198
  • 230
  • 291
  • 270
  • 1.7k
  • 195
  • 251