જ્યારે તમે હસો તો કેટલા સુંદર લાગશો તે વિચારો થી તો જીવન રંગીન બની જાય ખુશ રેહવુ એ જીવન નું એક લક્ષણ છે પોતે ખુશ રહી બીજા ને ખુશ કરવા નું છે મારું કામ એટલે જ તો હેપ્પી છે મારું નામ

  • 1.7k
  • (11)
  • 1k
  • (29)
  • 2.5k
  • 1.9k
  • (12)
  • 2.3k
  • (73)
  • 4k
  • (13)
  • 861
  • (14)
  • 1k
  • (19)
  • 5.2k
  • (25)
  • 2k