જ્યારે તમે હસો તો કેટલા સુંદર લાગશો તે વિચારો થી તો જીવન રંગીન બની જાય ખુશ રેહવુ એ જીવન નું એક લક્ષણ છે પોતે ખુશ રહી બીજા ને ખુશ કરવા નું છે મારું કામ એટલે જ તો હેપ્પી છે મારું નામ

  • (4)
  • 72
  • (12)
  • 212
  • (2)
  • 79
  • (5)
  • 128
  • (4)
  • 97
  • (8)
  • 146
  • (16)
  • 231
  • (7)
  • 195
  • (6)
  • 193
  • (2)
  • 583