માણસે માણસે ફેર ( હાસ્ય) રસમંજન

Gujarati   |   05m 34s

ધરતી ઉપર કયા ક્યા સ્વભાવના માણસો છે. તેનું હાસ્ય દ્વારા નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. --રમેશ ચાંપાનેરી ( હાસ્ય કલાકાર )

×
માણસે માણસે ફેર ( હાસ્ય) રસમંજન